Triss Aiedail

10 tekstów – auto­rem jest Triss Aiedail.

Je­dynie w ob­liczu śmier­ci od­kry­wamy prawdę ra­dości życiowej. Jakże jed­nak pus­ta się ona te­dy wydaje. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 kwietnia 2010, 16:43

Oczy służą do znacznie więcej niż je­dynie spos­trze­gania otaczające­go nas świata. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2010, 19:57

Nie muszę widzieć te­go co ptak, będąc człowiekiem.
Nie muszę słyszeć szu­mu wiat­ru, czując lek­ki po­wiew wiosen­ne­go wiet­rzy­ku.
Nie muszę czuć pro­mieni słońca, stojąc pośród deszczu.
Nie muszę. Bo te­go w pla­nach nie miało mo­je przeznaczenie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 stycznia 2010, 14:15

Nig­dy nie wiado­mo cóż kry­je się za ścianą losu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 stycznia 2010, 00:07

Naj­piękniej­sze roz­mo­wy od­by­wają się bez słów. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 2 stycznia 2010, 16:00

Ktoś się mnie kiedyś spy­tał czym jest dla mnie by­cie sa­mot­niczką. Od­po­wie­działam mu wte­dy: By­cie sa­mot­ni­kiem oz­nacza życie dla włas­ne­go dobra.
Tyl­ko po to by za­dowo­lić swe prag­nienia, oraz tyl­ko po to by [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 stycznia 2010, 13:55

Była zi­ma. Biały, opa­dający z nieba puch pok­ry­wał par­kujące wokół sa­mocho­dy. Choin­ki przyoz­do­bione lam­pka­mi i ko­loro­wymi łańcuszka­mi „umi­lały” wi­dok sza­rego do­tychczas mias­ta. Każdy z przechod­niów dos­ko­nale wie­dział cóż to za czas. Był [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 grudnia 2009, 13:10

-Miłość jest je­dynie czystą iluzją.
-My­li się Pa­ni. Ja nie wierzę w iluzję miłości. Ta­kowa jest al­bo­wiem je­dynie wyćwiczo­nym facho­wo tric­kiem, a za jej grzbietem kryją się praw­dzi­wi ludzie. Każda iluz­ja ma swój [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 grudnia 2009, 09:38

Gdy­bym wie­działa skąd pochodzę i dokąd zmie­rzam, nie byłabym praw­dzi­wym podróżni­kiem. Gdyż cel nie jest praw­dzi­wym znacze­niem w podróży. Praw­dzi­wa podróż jest daw­no za­pom­nianym miej­scem z które­go przy­byłam, i miej­scem do które­go nie wiem że zmierzam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 grudnia 2009, 11:19

Cza­sem mam nieod­partą chęć, spa­kować się i wsiąść w pier­wszy lep­szy auto­bus czy po­ciąg aby po­jechać przed siebie w niez­na­ne, by poczuć od­ro­binę sma­ku sza­leństwa i przygody. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 grudnia 2009, 23:18
Triss Aiedail

....

Zeszyty
  • Cmentarz zapomnianej duszy. – Tu kryją się pocho­wane prze­ze mnie uczu­cia. Tkwią na cmen­tarzu niczym mar­twe ciała pok­ry­te twardą glebą.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność